ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

09/08/2023 : കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല - ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - സ്ഥിരം തൊഴിലാളി
08/08/2023 : NOTIFICATION- HORTICULTURAL THERAPY TRAINING
05/08/2023 : BIOZION: International Biotechnology Conclave
02/08/2023 : Circular and proforma for accommodation at ISH and VSH
29/07/2023 : MBA (ABM) Admission 2023-24.
13/07/2023 : CeL- Online Certificate Courses on Soil Health Management - മണ്ണ് സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും
12/07/2023 : Application for MOOC course-‘Organic Manures and Biofertilizers’ ‘ ജൈവ ജീവാണു വളങ്ങള്‍ ’
12/07/2023 : Application for MOOC course- Soil Heath Management ‘മണ്ണ് സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും’
11/07/2023 : BIOZION - The Biotech Capstone - 7th to 11th August, 2023
06/07/2023 : KAU GC - Notification
05/07/2023 : DPP- Hostel Rental Charges -RARS Pattambi
05/07/2023 : Right to Service Act 2012
04/07/2023 : e-Tenders are invited for the supply of Package Testing Machines at KCAET, Tavanur. (Last date for submission: 24-7-2023 at 3 pm, e-Tender ID: 2023-KAU-585594-1, Visit etenders.kerala.gov.in)
30/06/2023 : MBA (ABM) Admission 2023 - Schedule for Group Discussion & Personal Interview
30/06/2023 : computer science guest lecturer on daily wages
30/06/2023 : Vacancy - Ladies Hostel Manager - College of Agriculture, Vellayani
27/06/2023 : KAU - GC - Member representing the ICAR in the XIX th General Council & Executive Committee of KAU
24/06/2023 : Professor of Practice - Registration
13/07/2023 : Walk-in interview for Part-Time Student Counsellor at 10 AM on 5-7-23 at KCAET, Tavanur
17/06/2023 : Farm news bulletine June 3rd week 2023
13/06/2023 : കേ.കാ.സ.ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല വിജ്ഞാപനം
07/06/2023 : കെ.എ.യു. - ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - വോട്ടെണ്ണല്‍ സംബന്ധിച്ച്
06/06/2023 : Appointment of Election Agent & Polling Agents
06/06/2023 : KAU - Election to the General Council of the University - Additional Instruction to Students - Identity card
06/06/2023 : General Council Election 2023 - Transfer of Votes

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019