ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

സുഭിക്ഷ കേരളം - പട്ടാമ്പി - ഉൽഘാടനം - 15-05-2020

Inauguration of Subhiksha Keralam programme at  Pattambi on 15-05-2020

Subhiksha Keralam a massive programme of State Government of Kerala to attain food self reliance was inaugurated on 15th May 2020 at Pattambi. The programme Organized by the Directorate of Extension Mannuthy was  jointly initiated at  Regional Agricultural Research Station, Pattambi and Krishi Vigyan Kendra, Palakkad. Four Prominent farmers from Pattambi were invited. A kit  comprising of  traditional rice variety,  seeds of 11 vegetables, Pulse seeds, Sweet Potato cuttings, Mango grafts, Tissue culture Banana, Trichoderma and Neem-Garlic soap was distributed to the farmers following CoVID19 lockdown guidelines.

Inauguration of Subhiksha Keralam programme at  Pattambi - 1
Inauguration of Subhiksha Keralam programme at Pattambi - 1
Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pattambi

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019