ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

വെള്ളപൊക്കം തോറ്റു : നാലാം നാൾ തലയുയർത്തി "ഏഴോം "

30 years kept fallow kaipad of Kanhangad of Kasaragode district of Kerala due to salinity and flood made cultivable using salinity and flood tolerant- ,'Ezhome1' and 'Ezhome-4' rice varieties developed by RARS Pilicode of KAU.

 

Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pilicode

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019