ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Online training programme on Mushroom Production Technology on 18.11.2020

 

List of participants attended the Online training programme on Mushroom Production Technology on 18.11.2020
Sl. no. Name
360 Sijy Alan John
361 Dileep Kumar
362 Geetha Ravi
363 Unnikrishnan
364 Anandan T. B.
365 Sabu Damodaran
366 Jomesh K. V.
367 Shivasankar
368 Bhagyaraj C.
369 Biju Mohan V. M.
370 Harikrishnan V. S.
371 Aneesh P. K.
372 Akhil M. Gopi
373 Lakshmy V. K.

 

Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019