ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

യന്ത്രവൽകൃത ജൈവനെൽകൃഷി പരിശീലനവും ജൈവനെൽകൃഷി മിഷനും - ഞാറ്റടി മുതൽ കൊയ്ത്തു വരെ കർഷകന്റെ പാടത്ത്‌ - കൊയ്ത്തുത്സവം

യന്ത്രവൽകൃത ജൈവനെൽകൃഷി പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും, പരിശീലനം പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കുളവയൽ പാടശേഖരത്തിൽ രണ്ടാം വിള സമയം  7 ഏക്ര സ്ഥലത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ജൈവനെൽകൃഷി മിഷന്റെ കൊയ്ത്തുൽഘാടനവും 2021 മാർച്ച്‌ 29ന്‌ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്‌ ജൈവ കർഷക കൂട്ടായ്മ നിർവഹിച്ചു. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ കിനാത്തിൽ വായനശാലയിൽ വെച്ച്‌ നടക്കുന്ന ഡോക്യൂമെന്ററി പ്രദർശനം, കാർഷിക സെമിനാർ, ഉച്ചയ്ക്ക്‌ കുളവയൽ പാടശേഖര പരിസരത്ത്‌ വെച്ച്‌ കാർഷിക പ്രദർശനം, അഗ്രോക്ളിനിക്‌ എന്നിവയും നടത്തി

 

Inauguration
Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pilicode

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019