ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Documentary Released - യന്ത്രവത്കൃത ജൈവ നെൽകൃഷി പ്രായോഗിക പ്രവൃത്തി പരിശീലന പരിപാടി - ഞാറ്റടി മുതൽ കൊയ്ത്തു വരെ കർഷകന്റെ പാടത്ത്

Documentary CD on Hands on training on Mechanised Organic Rice Farming entitled "Yanthravathkrutha jaiva nel krishi prayogika pravruthi parisheelana paripaadi - Njattadi muthal koythu vare karshakante paadath" was released on 2021 June 2, by Dr. Madhu Subramanian, Director of Research, KAU during the 37th ans 38th Zonal Research and Extension Advisory Council (NZ). The CD documents the detailed distinct phases og the training program conducted by RARS Pilicode and accounts as manual for organic rice farming.

Documentary - Hands on training on Mechanized Organic Rice Cultivation
Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pilicode

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019