ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ലോക ക്ഷീര ദിനം

ലോക ക്ഷീര ദിനത്തിൽ കാസറഗോഡൻ കുള്ളൻ പശുക്കളുടെ പാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ വിതരണത്തിനു തുടക്കമായി. പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങാം കാസറഗോഡ് കുള്ളൻ പശുക്കളുടെ പാൽ. ഔഷധ ഗുണമേറിയ A2 പാലാണ് കാസറഗോഡൻ കുള്ളന്റേത്.  

Milking
Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pilicode

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019