ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൃഷി പുരസ്‌കാര ജേതാക്കൾക്ക് RARS പിലിക്കോടിന്റെ സ്നേഹാദരവ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൃഷി പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളായ കർഷകരെയും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ കർഷകരെയും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ഉത്തരമേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ- എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗൺസിൽ ആദരിച്ചു (ജൂൺ 2 , 2021). ചടങ്ങിൽ RARS Pilicode രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച, "Hands on training on organic rice farming in farmers field from nursery to harvest ", "20 Years of interventions in rice research from North zone" എന്നിവയുടെ ഡോക്യൂമെന്ററിയും പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Institution: 
Regional Agricultural Research Station, Pilicode

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019