ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News on National Bird_ Manorama Daily_Dtd 26.08.21

കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾ‍ച്ചയെന്ന സൂചന നൽകി മയി‍ൽക്കൂട്ടം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പറന്നിറങ്ങുന്നു. വനനശീകരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാ‍നവുമാണ് മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ....
 

Institution: 
College of Climate Change and Environmental Science, Vellanikkara

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019