ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Online Training Programme on Food Processing - Entrepreneurial Opportunities held from 25.05.2021 to 11.06.2021

 List of Paricipants who successfully completed the Online training programme on Food Processing - Entrepreneurial Opportunities held from 25.05.2021 to 11.06.2021

Seriel No. Name
1654 ABDUL LATHIF K. K.
1655 ABDULLATHEEF V. C.
1656 ABDURAHMAN T.
1657 ADARSH K. P.
1658 AJITH KUMAR G.
1659 AMAL CHRISTO
1660 ANAND ISSAC
1661 ANITHAKUMARI L.
1662 ANUPRASAD S. G.
1663 ASHITHA MOHANDAS
1664 BIJU A. K.
1665 BINDU G.
1666 BYJU N. V.
1667 DEEPA UNNI
1668 EMILY JOHN
1669 GEETHA N.
1670 GIRIJAKUMARIAMMA T.
1671 HARI RAMAN
1672 HELEN HAKKIM
1673 JAFFAR ALI
1674 JASMI V. S.
1675 JAYACHANDRAN T. C.
1676 JITHIKA PEETHAMBARAN
1677 JOLLY JOHNSON
1678 LAL K. K.
1679 LEKSHMI V.
1680 M. S. SURENDRAN
1681 MAYA SURESH
1682 MINI VINOD
1683 NEERAJ RAM
1684 NIJIL K. K.
1685 PRIJA PONNAN
1686 RAJEEV MOHANAN
1687 RAVI SANKAR A.
1688 REGHUNADH VENATTIL
1689 REMA DEVI L.
1690 REMYA K. S.
1691 RESHMA S.
1692 RESHMI M. VARMA
1693 SAMUEL VARGHESE
1694 SANGEETHA JAYACHANDRAN
1695 SHAJI FRANCIS
1696 SHAMSEER K. P. P.
1697 SHEEBA A.
1698 SHIBI JACOB
1699 SINDHU JHONSON
1700 SINO NINAN
1701 SMITHA LUKOSE
1702 SNEHA MATHEW
1703 SOORAJ KUMAR S.
1704 SREELA R.
1705 STELLA K. P.
1706 STEPHEN P.
1707 STEPHEN TITUS
1708 SUNIL CYRIAC
1709 SUNIL K. R.
1710 SURENDRAN K. R.
1711 TESSY JOSE
1712 THUSHARA MANOHARAN
1713 TINY JEMIN
1714 VARGHESE P. C.
1715 VIDHYA RAKESH
1716 VINEETHA T. P.
1717 ZAINA SASI
Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019