ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

RKVY RAFTAAR - KAU RABI KAU RAISE & PACE 2021

List of participants attended the RKVY RAFTAAR - KAU RABI KAU RAISE & PACE 2021 training programme

RAISE - Realising and Augmenting Innovations for Startup Enterprises

 

Seriel No. Name
1718 Mr. AJIN MARTIN
1719 Mr. NOYAL JOSE
1720 Mr. ANAND A.
1721 Mr. ANJAL SALAM
1722 Mr. ASHWIN HARI
1723 Mr. ATUL P. J.
1724 Mr. BASIL ABRAHAM
1725 Ms. BOBY JOSEPH
1726 Ms. ASHWATHY M. R.
1727 Ms. DIVYA G. S.
1728 Mr. ELDHOS JACOB
1729 Mr. GANESHAN T. P.
1730 Mr. HARI GOPINADH
1731 Mr. JINS JOSE
1732 Mr. MUHAMMED RAFEEQUE
1733 Ms. MENAKA REMANAN
1734 Dr. PRIJA PONNAN
1735 Mr. PRINCE MAMMAN
1736 Mr. RASSAL K. T.
1737 Mr. SACHWINLAL PAYYANADAN
1738 Ms. SALEENA P.
1739 Mr. SEBASTIAN PAMPACKAL
1740 Mr. SERJI SHAJI
1741 Mr. SHIRAZ ANSARI
1742 Mr. SREEHARI J. S.
1743 Ms. SREEPRIYA S.
1744 Dr. GOPAKUMAR C.
1745 Mr. SUNIL PAUL

 

PACE - Promotion of Agriculture through Commercialization and Entrepreneurship

 

Seriel No. Name
1746 Mr. ABDULLAH M.
1747 Mr. SHIMWAS HUSSAIN
1748 Mr. ABHIJITH PADUKANA
1749 Mr. AJAY G. S.
1750 Mr. AJIN OMANAKUTTAN
1751 Mr. BABIN V. C.
1752 Mr. BIBIN THOMAS
1753 Mr. BIJOY SREEDHARAN
1754 Mr. DIPU VARGHESE
1755 Mr. HARIGOVIND THOTTATHIL
1756 Mr. JEFFIN GEORGE
1757 Ms. JAIMY SAJI
1758 Mr. KAPILDEV G.
1759 Mr. SURESH JAMBUNATHAN
1760 Mr. LALU THOMAS
1761 Ms. PREETHA JOSE
1762 Mr. RIJISH V. R.
1763 Mr. SANJAIKUMAR P. A.
1764 Mr. SREEJITH KODOTH
1765 Mr. SUMESH BALAKRISHNAN
1766 Mr. SUNIL CHANDRAN T. K.
1767 Mr. VIVEK MENON P. K.
1768 Mr. VYSHAKH M. NAIR
Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019