ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Online Training Programme on Data Analysis & Hands on Training in Statistical Methods held from 02.09.2021 to 04.09.2021

List of participants attended the Online Training Programme on Data Analysis & Hands on Training in Statistical Methods

Seriel No. Name
1769 Mrs. ABHILA S. R.
1770 Mrs. ADHEENA RAM A.
1771 Mrs. AMBILY A. K.
1772 Dr. AMBILY PAUL
1773 Dr. ANEENA E. R.
1774 Mrs. ANISA N. A.
1775 Dr. ANJU C.
1776 Dr. ANU G. KRISHNAN
1777 Dr. ANU RAJAN S.
1778 Mrs. ANU V.
1779 Mr. ASHITHRAJ N.
1780 Dr. ASNA A. C.
1781 Dr. ASWATHY VIJAYAN
1782 Dr. ASWINI A.
1783 Dr. ATUL JAYAPAL
1784 Dr. AYISHA R.
1785 Dr. BERIN PATHROSE
1786 Dr. BHINDHU P. S.
1787 Dr. BINDU B.
1788 Dr. BINDU PODIKUNJU
1789 Dr. BINI K.
1790 Dr. CHITRA N.
1791 Mrs. DALIYA T.
1792 Dr. DENNY FRANCO
1793 Mrs. DIVYA K. M.
1794 Mrs. DIVYA S.
1795 Dr. DURGA A. R.
1796 Dr. G. V. SUDARSANA RAO
1797 Dr. GAYATHRI G.
1798 Dr. GOPIKA SOMANATH
1799 Dr. GOWRI PRIYA
1800 Mrs. HANI BABU
1801 Dr. HEERA G.
1802 Dr. HEMA M.
1803 Dr. JACOB D.
1804 Mrs. JALIYA M. K.
1805 Dr. JINSY V. S.
1806 Mrs. KAVITHA G. V.
1807 Mrs. LEENA M. K.
1808 Dr. LEKSHMI S. L.
1809 Dr. LINCY DAVIS P.
1810 Dr. LOVELY B.
1811 Dr. M. SANGEETA KUTTY
1812 Dr. MANJU K. P.
1813 Dr. MINI V.
1814 Dr. NIDEESH
1815 Dr. NISHA S. K.
1816 Dr. NISHA M. S.
1817 Dr. NISHAN M. A.
1818 Dr. POORNIMA YADAV P. I.
1819 Dr. PRIYA KUMARI I.
1820 Dr. RESHMI C. R.
1821 Mrs. RESMI A. R.
1822 Dr. RESMI PAUL
1823 Ms. ROSHNI VIJAYAN
1824 Dr. SAJEESH P. K.
1825 Dr. SANTHOSH KUMAR T.
1826 Dr. SEEJA THOMACHAN
1827 Dr. SHALINI PILLAI
1828 Mr. SHAMEER MOHAMED E.
1829 Mrs. SHAMSIYA A. H.
1830 Dr. SHEEJA K. RAJ
1831 Dr. SHEENA A.
1832 Mrs. SHILY C.
1833 Dr. SHIMI G. J.
1834 Dr. SIMI ROSE ANDREWS
1835 Dr. SIMI S.
1836 Dr. SMITHA K. P.
1837 Dr. SMITHA S.
1838 Dr. SMITHA S.
1839 Dr. SONIA N. S.
1840 Dr. SREEJA S. J.
1841 Dr. SULAJA O. R.
1842 Dr. SUMESH K. V.
1843 Dr. SUSHA S. THARA
1844 Dr. SUSHA V. S.
1845 Dr. THANKAMONY K.
1846 Dr. THASNIMOL F.
1847 Dr. VIJAYASREE V.
1848 Mrs. FAHIDA P. K.
Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019