ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Training on “Advanced technologies in vegetable production” to Agricultural Assistants from 02.03.2022 to 04.03.2022

List of participants attended the Training on “Advanced technologies in vegetable production”  from 02.03.2022 to 04.03.2022

Sl. No. Name
2199 ADARSH V S
2200 ATHIRA K S
2201 BASHEERA T M
2202 BIJIN RAJ N
2203 BINDHU C M
2204 BINDU K V
2205 BINOY KUMAR B S
2206 DHANYA N A
2207 GEETHA T P
2208 HASEEB M M
2209 JAISON M VARGHESE
2210 JISHA K
2211 JITHIN K U
2212 JITHIN K VIJAYAN
2213 JITHIN KUMAR N G
2214 JITHIN RAJ P R
2215 K L SEBI
2216 LATHA P C
2217 PRASAD KUMAR S
2218 RAGESH C R
2219 RAJITHA K R
2220 SAJEEV K A
2221 SAJITHA P V
2222 SANGEETHA P C
2223 SANOJ.V.R
2224 SARITHA K M
2225 SHAJIMON P A
2226 SHANI ABRAHAM
2227 SHIBI K R
2228 SHIJU V K
2229 SHIYA M G
2230 SMIJU K K
2231 SNIGDHA T R
2232 SOUMYA M A
2233 SREEDEVI P
2234 SREEJA SRINIVAS
2235 SUBHA P R
2236 SUJISHA T S
2237 SUKANYA V S
2238 SUNIL RAJ S N
2239 SUNILDETH C K
2240 SYAMA T MOHAN
2241 VARSHA T K
2242 VINCY N WILSON
2243 VISHNU C V
Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019