ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Karshaka Santhwanam visits Nedumangad Block

The Karshaka Santhwanam team comprising of Dr. Santosh Kumar K.T., Dr. Susha S. Thara, Dr. Nisha M.S., made a field visit on 14-10-2022 to several farms in the Nedumangad Block of the Thiruvananthapuram district.  The team provided training to farmers and also recommendations related to good farming practices and crop management.

Institution: 
Regional Agriculture Research Station, Vellayani

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019