ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Orders

Document No Date Issuing Office Subject File
GA/E1/14184/2022 06/01/2023 General Administration ഹോസ്റ്റലുകളിലെ മുറികളുടെ വാടക പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു PDF icon Download (952.91 KB)

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019