ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Dr. Sunandha K A

Professor
Mobile Phone No: 
9446872832
Address (Residence): 
India
Bio-data: 
AttachmentSize
biodata.pdf362.06 KB
Profile: 

Qulifications:

                   MA (Economics) CUSAT

                   MPhil (Applied Economics) CUSAT

                   Ph.D. Mahatama Gandhi University, Kottayam

Areas of Expertise:

                   Development Economics

                   Women Empowermnent

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019