ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Harijith P

Harijith P
Private Secretary to Vice-Chancellor & Section Officer
Address (Residence): 
India
Position(s) Email ID Phone No
Manager (e-Governance), Directorate of Information Systems (DIS) meg@kau.in
Title Office Address
Private Secretary to Vice-Chancellor
Vice-Chancellor's Secretariat
Phone No: +91-487-2438003
Email: vcps@kau.in
Vice-Chancellor's Secretariat
Kerala Agricultural University HQ
K.A.U. (P.O.)
Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
Private Secretary to Vice-Chancellor
വൈസ്-ചാന്‍സിലറുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
Phone No: +91-487-2438003
Email: vcps@kau.in
വൈസ്-ചാന്‍സിലറുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം
കേരള അഗ്രി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി. ഓ
വെള്ളാനിക്കര
തൃശ്ശൂർ Kerala 680656

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019