ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Sandeepkumar VC

Sandeep
Personal Assistant to VC
Address (Residence): 
India
Title Office Address
Personal Assistant to Vice-Chancellor
Vice-Chancellor's Secretariat
Phone No: +91-487-2438002
Email: vcpa@kau.in
Vice-Chancellor's Secretariat
Kerala Agricultural University HQ
K.A.U. (P.O.)
Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
Personal Assistant to Vice-Chancellor
വൈസ്-ചാന്‍സിലറുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
Phone No: +91-487-2438002
Email: vcpa@kau.in
വൈസ്-ചാന്‍സിലറുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം
കേരള അഗ്രി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി. ഓ
വെള്ളാനിക്കര
തൃശ്ശൂർ Kerala 680656

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019