ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Sreekumaran S

ശ്രീകുമാരൻ എസ്.
Librarian i/c
Address (Residence): 
India
Position(s) Email ID Phone No
Librarian, University Central Library librarian@kau.in +91-487-2438551
+91-487-2372219

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019