ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

KAU UEIGB SSC BANK Coaching Program 2022-23

Thu, 13/10/2022 - 3:31pm -- dsw.kau.in

 കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല യു ഇ ഐ ജി ബി സംഘടിപ്പിച്ച  സൗജന്യ എസ്‌ എസ്‌ സി,-ബാങ്ക് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019