ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ട്രഫോർഡ് ഷീറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് തരുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Friday, November 11, 2022
Due Date: 
Friday, November 25, 2022
Remarks: 
ട്രഫോർഡ് ഷീറ്റ് - 0.32 mm Thickness, 70 GSM powder coated

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019