ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

എസ്കവേറ്റർ, ഹിറ്റാച്ചി (20 HP)- എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Saturday, November 19, 2022
Due Date: 
Monday, December 12, 2022
Remarks: 
EMD, Security Deposit, Tender cost

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019