ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പൂപ്പൊലി 2023 വിദേശ പക്ഷികൾ, വളർത്തു പക്ഷികൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള-ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Monday, November 14, 2022
Due Date: 
Wednesday, November 30, 2022
Remarks: 
EMD, Security Deposit, Tender cost

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019