ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (ആശാരിപ്പണി) ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

Date of Notification: 
Tuesday, March 14, 2023
Due Date: 
Tuesday, March 21, 2023
Remarks: 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (ആശാരിപ്പണി) ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019