ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് - നമ്പർ: D3-5900/2023 തീയ്യതി : 15/11/2023 - കുരുമുളക് വള്ളികൾ (പന്നിയൂർ 1, കരിമുണ്ട) - ആർ എ ആർ എസ് പട്ടാമ്പി

Date of Notification: 
Wednesday, November 15, 2023
Due Date: 
Wednesday, November 29, 2023
Remarks: 
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെൻഡർ നോട്ടീസ് / അനുബന്ധ രേഖകൾ നോക്കുക.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019