ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

“റെഡി കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്’ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Wednesday, November 15, 2023
Due Date: 
Tuesday, November 28, 2023

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019