ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉഴവ്/ചരക്ക് കടത്ത് ജോലിക്കുള്ള ദർഘാസ്

Date of Notification: 
Friday, November 17, 2023
Due Date: 
Monday, November 27, 2023

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019