ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പൂപ്പൊലി 2024- സ്റ്റാളുകൾ (എ ടൈപ്പ്, ബി ടൈപ്പ്) & തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും(Open Space) നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Friday, November 24, 2023
Due Date: 
Thursday, December 7, 2023
Remarks: 
പൂപ്പൊലി 2024 സ്റ്റാൾ നടത്തിപ്പിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 13.12.2023 ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019