ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

CC TV ക്യാമറ (IP Based /Wifi) വാങ്ങുന്നതിനും, റിപ്പയർ & മെയിന്റനൻസ്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019