ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പോളിഹൗസ്/ Rain Shelter (മഴമറ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനുളള റി-ടെണ്ടർ

Date of Notification: 
Thursday, February 8, 2024
Due Date: 
Friday, February 16, 2024
Remarks: 
പോളിഹൗസ്/ Rain Shelter (മഴമറ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനുളള റി-ടെണ്ടർ
Notices: 
AttachmentSize
poly_house_re-tender.pdf1.65 MB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019