ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കുന്തിരിക്കം മരം ലേലം ചെയത് വിൽക്കുന്നതിനുളള പുന:ലേല പരസ്യം

Date of Notification: 
Friday, February 9, 2024
Due Date: 
Monday, February 19, 2024
Remarks: 
കുന്തിരിക്കം മരം ലേലം ചെയത് വിൽക്കുന്നതിനുളള പുന:ലേല പരസ്യം
Notices: 
AttachmentSize
kuntirikkn_pun_leeln.pdf902.81 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019