ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളുടെ തടി, വിറക് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദഘാസ് തീയതീ നീട്ടിയത് - സംബന്ധിച്ച്

Date of Notification: 
Friday, February 16, 2024
Due Date: 
Monday, February 26, 2024
Notices: 
AttachmentSize
1782-23_i.pdf265.83 KB
1782-23_ii.pdf383.89 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019