ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കുരുമുളക് വള്ളികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Date of Notification: 
Tuesday, February 20, 2024
Due Date: 
Tuesday, February 27, 2024
Remarks: 
കുരുമുളക് വള്ളികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019