ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കശുവണ്ടി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് നീട്ടിയത്

Date of Notification: 
Friday, February 23, 2024
Due Date: 
Friday, March 1, 2024
Notices: 
AttachmentSize
646_23.2.pdf295.24 KB
646-24_14.2.pdf547.56 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019