ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പുനഃ ലേലം / ക്വട്ടേഷൻ - കുന്തിരിക്കം മരം

Date of Notification: 
Monday, May 13, 2024
Due Date: 
Friday, May 24, 2024
Remarks: 
പുനഃ ലേലം / ക്വട്ടേഷൻ - കുന്തിരിക്കം മരം
Notices: 
AttachmentSize
auction_-_kunthirikkam.pdf868.87 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019