ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

വാഹനം വാടകക്ക് ഓടുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Friday, May 31, 2024
Due Date: 
Monday, June 17, 2024
Remarks: 
വാഹനം വാടകക്ക് ഓടുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ
Notices: 
AttachmentSize
quotation_signed_1.pdf406.8 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019