ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്

Date of Notification: 
Wednesday, June 5, 2024
Due Date: 
Friday, June 14, 2024
Notices: 
AttachmentSize
2109-24.pdf724.38 KB
proforma.pdf231.68 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019