ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കൃഷിപണികളും അനുബന്ധ ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിനു പുരുഷ/സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ടെൻഡർ

Date of Notification: 
Thursday, June 13, 2024
Due Date: 
Friday, June 28, 2024
Remarks: 
കൃഷിപണികളും അനുബന്ധ ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിനു പുരുഷ/സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ടെൻഡർ
Notices: 
AttachmentSize
d1-1611_-15062024.pdf245.56 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019