ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

സുരക്ഷാ ജോലിക്കായി വിമുക്‌ത ഭടന്മാരെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി അജൻസികളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Thursday, June 13, 2024
Due Date: 
Thursday, June 27, 2024
Remarks: 
സുരക്ഷാ ജോലിക്കായി വിമുക്‌ത ഭടന്മാരെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി അജൻസികളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ
Notices: 
AttachmentSize
d1-1583_-15062024.pdf321.88 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019