ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ടെൻഡർ - യൂറിയ , രാജ്‌ഫോസ് , പൊട്ടാഷ് (MoP),ലയിം ഷെൽ

Date of Notification: 
Friday, June 21, 2024
Due Date: 
Wednesday, July 10, 2024
Remarks: 
ടെൻഡർ - യൂറിയ , രാജ്‌ഫോസ് , പൊട്ടാഷ് (MoP),ലയിം ഷെൽ
Notices: 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019