ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് - തീയതീ നീട്ടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Date of Notification: 
Friday, June 21, 2024
Due Date: 
Friday, June 28, 2024
Notices: 
AttachmentSize
2109-24_22.6.24.pdf220.26 KB
2109-24.pdf724.38 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019