ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ : കെ.എ.യു. - എം .എസ് .ഡി.

Date of Notification: 
Monday, July 8, 2024
Due Date: 
Monday, July 15, 2024
Remarks: 
വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ : കെ.എ.യു. - എം .എസ് .ഡി.
Notices: 
AttachmentSize
pdf_dated_09.07.2024.pdf1.08 MB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019