ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Monday, July 8, 2024
Due Date: 
Friday, July 12, 2024
Remarks: 
മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ
Notices: 
AttachmentSize
re-quotation_for_tree_cutting.pdf1.95 MB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019