ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

നാളീകേര വിളവെടുപ്പ് -ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

Date of Notification: 
Monday, July 8, 2024
Due Date: 
Tuesday, July 23, 2024
Remarks: 
നാളീകേര വിളവെടുപ്പ് -ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
Notices: 
AttachmentSize
quotation_notice-coconut_harvest.pdf170.4 KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019