ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

മാങ്ങയണ്ടികൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർ-ദർഘാസ്

Date of Notification: 
Wednesday, July 3, 2024
Due Date: 
Wednesday, July 17, 2024

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019