ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലേക്ക് മേൽമണ്ണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുന:ക്വട്ടേഷൻ

Date of Notification: 
Monday, July 8, 2024
Due Date: 
Thursday, July 18, 2024

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019