ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് - കൃഷി വണ്ടിയുമായി RARS, പിലിക്കോട്

Undefined

ഗ്രാമങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അരികിലേക്ക് പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖലാ കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൃഷിവണ്ടി പര്യടനം തുടങ്ങി . വിവിധ ദിവസങ്ങളില്‍ കൃഷിവണ്ടി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും എത്തും.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019