ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നെല്ലിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലക പ്രയോഗം -FLD on drone KVK Palakkad

English

ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നെല്ലിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലക പ്രയോഗം -FLD on drone KVK Palakkad

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019