ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

October 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
INM Training for Fertilizer Dealers
12/10/2022 to 29/10/2022
»
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
«
INM Training for Fertilizer Dealers
12/10/2022 to 29/10/2022
»
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
«
INM Training for Fertilizer Dealers
12/10/2022 to 29/10/2022
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019