ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

23/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin/ അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
19/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin/ അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
19/06/2020 : Newly Released Crop Varieties - 2018
18/06/2020 : FARM NEWS BULLETIN
16/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin / അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
11/06/2020 : FARM NEWS BULLETIN
11/06/2020 : Facebook Live
09/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin/ അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
11/06/2020 : facebook live
06/06/2020 : Environment day- 2020- Carbon Foot Print challenge - contest for KAU Students
05/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin/ അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
05/06/2020 : എന്‍.സി.എ. ഒഴിവുകളിലേക്ക് കാഷ്വല്‍ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക
04/06/2020 : FARM NEWS BULLETIN
04/06/2020 : കാർഷിക കേരളത്തിൻറെ വികസനത്തിന് നൂതന സമീപനം - കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളും വിള ക്രമങ്ങളും
03/06/2020 : Direct recruitment of Assistant Professors - Last date extended upto 15/06/2020, 4 pm
03/06/2020 : Flood Map of Athirappally Grama Panchayath
03/06/2020 : Agromet Advisory Bulletin / അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
28/05/2020 : FARM NEWS BULLETIN
09/06/2020 : Coconut Seedlings for sale / തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിൽപ്പനക്ക്
27/05/2020 : Agromet Advisory Bulletin/ അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
22/05/2020 : facebook live
18/07/2020 : Floriculture - National Crop Advisory
22/05/2020 : വിരിപ്പുകൃഷി ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
21/05/2020 : FARM NEWS BULLETIN
27/05/2020 : Arecanut Seedlings for Sale/കവുക് തൈകൾ വിൽപ്പനക്ക്

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019